50 Bībeles panti par dzīvi

0
24480

Šeit ir 50 Bībeles panti par dzīvi. Šie Bībele panti mainīs to, kā tu skaties uz dzīvi. Kad mēs tuvojamies dzīvei no Dieva skatupunkta, mēs darām lielāku iespaidu. Dievs vēlas, lai mēs kalpotu Viņam, mīlot viens otru tā, kā Viņš mūs ir mīlējis, mīlēt cilvēkus bez nosacījumiem ir labākais veids, kā dzīvot savu dzīvi. Mīlestība ir vislielākais bauslis, jo mīlestība dzīvo. Šodien no visas sirds lasiet šos Bībeles pantus un ļaujiet Kristus mīlestībai pārveidot jūsu dzīvi.

50 Bībeles panti par dzīvi

1. Psalms 121: 7-8:
7 Tas Kungs tevi pasargās no visa ļaunuma: viņš sargās tavu dvēseli. 8 Tas Kungs saglabās tavu iziešanu un ienākšanu no šī laika uz priekšu un pat mūžīgi.

KTIKAI SKATIES TV KATRU DIENU LĪDZEKĻU TV YOUTUBE
ABONĒT NOW

2. Efeziešiem 5: 15-16:
15 Tad redziet, ka jūs staigājat apdomīgi, nevis kā muļķi, bet gan kā gudri. 16 Atgādiniet laiku, jo dienas ir ļaunas.


3. Kolosiešiem 3: 23-24:
23 Un visu, ko jūs darāt, dariet to no sirds, kā Tam Kungam, nevis cilvēkiem; 24 Zinot, ka no Tā Kunga jūs saņemsiet mantojuma atlīdzību, jo jūs kalpojat Tam Kungam Kristum.

4. Salamana pamācības 21: 21:
21 Kas seko pēc taisnības un žēlsirdības, atrod dzīvi, taisnību un godu.

5. Marka 8:36:
36 Ko tas cilvēkam nopelnīs, ja viņš iegūs visu pasauli un zaudēs pats savu dvēseli?

6. 2 Korintiešiem 5:7:
7 (Jo mēs ejam ticībā, nevis redzējumā :)

7. Salamana pamācības 27: 19:
19 Tāpat kā ūdenī seja atbild aci, tā cilvēka sirds cilvēkam.

8. Psalms 73: 26:
26 Mana miesa un sirds sabojājas, bet Dievs ir manas sirds spēks un mana daļa mūžīgi.

9. 1. Pētera 3: 10-11:
10 Jo, kas mīlēs dzīvi un redzēs labas dienas, lai viņš attur mēli no ļauna un lūpām, lai tās nerunātu: 11 Lai viņš izvairās no ļauna un dara labu; ļaujiet viņam meklēt mieru un nododiet to.

10. Psalms 31: 3:
3 Jo tu esi mana klints un mans cietoksnis; tāpēc tava vārda dēļ vadi mani un vadi mani.

11. Psalms 25: 4:
4 Kam ir tīras rokas un tīra sirds; kas savu dvēseli nav pacēlis līdz iedomībai un nav pievīlis viltīgi.

12. Salamana pamācības 4: 23:
23 Ar visu rūpību turiet sirdi; jo ārpus tā ir dzīves jautājumi.

13. Romiešiem 12:2:
2 Un būt ne šai pasaulei: bet pārvērtieties, atjaunodamies savā prātā, ka jūs varētu pierādīt to, kas ir kas labs, un pieņemams, un perfekts, Dieva griba.

14. Psalms 37: 7:
7 Atpūtieties Kungā un pacietīgi gaidiet viņu: nesatraucieties par sevi tā dēļ, kurš savā ceļā gūst labumu, tāpēc, ka cilvēks, kurš izdara ļaunas ierīces, lai paietu garām.

15. Jāņa 6:35:
35 Bet Jēzus sacīja viņiem: Es esmu dzīvības maize: kas pie manis nāk, nekad nebada badu; un tas, kas uz mani tic, nekad neslāps.

16. Salamana pamācības 13: 3:
3 Kas tur savu muti, saglabā savu dzīvību; bet, kas plaši atver lūpas, tas tiks iznīcināts.

17. Mozus 30: 16:
16 Tā kā es tev šodien pavēlu mīlēt Kungu, tavu Dievu, staigāt pa viņa ceļiem un ievērot viņa baušļus, likumus un spriedumus, lai tu dzīvotu un vairotos; un Tas Kungs, tavs Dievs, tevi svētīs. zeme, kurp tu to iegūsti.

18. Psalms 23: 6:
6 Labums un žēlsirdība noteikti sekos man visas manas dzīves dienas, un es mūžīgi dzīvošu Tā Kunga namā.

19. Ecēniju 3:1:
1 Katrai lietai ir laiks un laiks visiem debesīm:

20. Ebrejiem 12: 14:
14 Sekojiet mieram ar visiem cilvēkiem un svētumam, bez kura neviens neredz Kungu.

21: Džeimsa 3:13:
13 Kurš ir gudrs cilvēks un ar jums apveltīts ar zināšanām? ļaujiet viņam no labas sarunas parādīt savus darbus ar lēnprātību.

22. Salamana pamācības 10: 17:
17 Viņam ir dzīves ceļš, kas rīkojas, bet tas, kurš atsakās pārmest, kļūdās.

23. Salamana pamācības 19: 8:
8 Kas gūst gudrību, tas mīl savu dvēseli; tas, kas glabā saprašanu, atradīs labu.

24. Galatiešiem 2: 20:
20 Es esmu krustā sists ar Kristu; tomēr es dzīvoju; tomēr ne es, bet Kristus dzīvo manī. Un to dzīvi, ko tagad dzīvoju miesā, es dzīvoju pēc Dieva Dēla ticības, kurš mani mīlēja un atdeva pats par mani.

23. Jāņa 7:38:
38 Kas man tic, kā teikts Svētajos Rakstos, no viņa vēdera izplūdīs dzīvā ūdens upes.

24. Mateja 16: 25:
25 Jo, kurš savu dzīvību izglābs, to pazaudēs; un kas manis dēļ zaudēs dzīvību, tas to atradīs.

25. Ecēniju 7:10:
10 Nesaki, ka tu domā, kāpēc iepriekšējās dienas bija labākas par šīm? jo tev par to prātīgi nejautā.

26. Psalms 37: 5-6:
5 Nodod savu ceļu pie Tā Kunga; uzticieties arī viņam; un viņš to izpildīs. 6 Un viņš parādīs tavu taisnību kā gaismu un tavu spriedumu kā pusdienlaiku.

27. Mateja 6: 34:
34 Tāpēc nedomājiet par rītdienu, jo rīt jādomā par sevi. Dienā pietiek ar tā ļaunumu.

28. 1 Jāņa 4:9:
9 Tas izpaudās Dieva mīlestībai pret mums, jo Dievs sūtīja pasaulē savu vienpiedzimušo Dēlu, lai mēs dzīvotu caur viņu.

29. 1 Timotejam 4:12:
12 Lai neviens nenogalina tavu jaunību; bet esiet ticīgo piemērs vārdos, sarunās, labdarībā, garā, ticībā, šķīstībā.

30. Filipiešiem 2: 14-16:
12 Tāpēc mans mīļais, kā jūs vienmēr esat paklausījuši, nevis tikai manā klātbūtnē, bet tagad daudz vairāk manas prombūtnes laikā, strādājiet ar savu pestīšanu ar bailēm un trīcēšanu. 13 Jo tas ir Dievs, kas jūsos darbojas gan gribot, gan darot no sava labā. 14 Dariet visu bez murmināšanas un strīdiem. 15 Lai jūs būtu nevainojami un nekaitīgi, Dieva dēli bez pārmetumiem greizas un perversas tautas vidū, starp kuriem jūs spīdat kā gaismas pasaulē; 16 Dzīves vārda turēšana; lai es priecātos par Kristus dienu, ka neesmu velti skrējis un velti strādājis.

31. 1 Korintiešiem 15:22:
22 Jo kā visi Ādams mirst, tāpat arī Kristū visi būs dzīvi.

32. Psalms 118: 24:
24 Šī ir diena, ko Tas Kungs ir paveicis; mēs priecāsimies un priecāsimies par to.

33. Mateja 6: 25:
25 Tāpēc es jums saku: nedomājiet par savu dzīvi, ko ēdīsit vai ko dzersit; un vēl jūsu ķermenim - ko jūs uzvilksit. Vai dzīve nav vairāk nekā gaļa, un ķermenis - nevis drēbes?

34. Jeremijas 17: 9-10:
9 Sirds ir viltīga pāri visam un izmisīgi ļauna: kas to var zināt? 10 Es, Tas Kungs, meklēju sirdi, es izmēģinu grožus, pat dodot katram savu ceļu un sava darba augļus.

35. Lūkas 11:28:
28 Bet viņš sacīja: Patiesi, svētīgi ir tie, kas dzird Dieva vārdu un to ievēro.

36. 2 Timotejam 3: 16-17:
16 Visi Svētie Raksti ir Dieva iedvesmoti, un tie ir noderīgi mācībai, pārmetumiem, labošanai un pamācīšanai taisnībā: 17 Lai Dieva cilvēks būtu pilnīgs, caur visiem labiem darbiem kalpodams.

37. Galatiešiem 5: 25:
25 Ja mēs dzīvojam Garā, tad arī staigāsim Garā.

38. Jāņa 14:6:
6 Jēzus sacīja viņam: Es esmu ceļš, patiesība un dzīve. Neviens nenāk pie Tēva, bet tikai caur mani.

39. Salamana pamācības 3: 1-2:
1 Mans dēls, neaizmirsti manu likumu; bet lai tava sirds izpilda manus baušļus: 2 Dzīves ilgumu, ilgu mūžu un mieru viņi tev pievienos. 3 Lai žēlsirdība un patiesība nepamet tevi: sasien viņiem ap kaklu; uzrakstiet tos uz savas sirds galda:

40. Mateja 16: 26:
26 Jo kāds labums ir cilvēkam, ja viņš iegūst visu pasauli un zaudē pats savu dvēseli? vai ko cilvēks dos apmaiņā pret savu dvēseli?

41. Psalms 16: 11:
11 Tu man parādīsi dzīves ceļu: tava klātbūtnē ir prieka pilnība; pie tavas labās rokas ir prieki mūžīgi.

42. Filipiešiem 1: 21:
21 Jo man dzīvot ir Kristus, un mirt ir labums.

43. Jēkaba ​​1:12:
Svētīgs ir cilvēks, kurš iztur kārdinājumus; jo, kad viņš tiek tiesāts, viņš saņem dzīvības vainagu, ko Tas Kungs ir apsolījis tiem, kas viņu mīl.

44. 1 Jāņa 4:15:
15 Ja kas atzīs, ka Jēzus ir Dieva Dēls, Dievs mājo viņā un viņš Dievā.

45. Salamana pamācības 13: 12:
12 Atliktā cerība padara sirdi slimu, bet, kad vēlme nāk, tas ir dzīvības koks.

50. Romiešiem 14:8:
8 Jo vai mēs dzīvojam, mēs dzīvojam Tam Kungam; un neatkarīgi no tā, vai mirstam, mēs mirstam Tam Kungam: vai tāpēc mēs dzīvojam, vai mirstam, mēs esam Kunga.

46. Mateja 5: 14:
14 Jūs esat pasaules gaisma. Pilsētu, kas atrodas kalnā, nevar noslēpt.

47. 1 Korintiešiem 6: 19-20:
19 Ko? Vai jūs nezināt, ka jūsu ķermenis ir Svētā Gara templis, kas ir jūsos, kas jums ir no Dieva, un jūs neesat savējais? 20 Jo jūs esat nopirkti par cenu: tāpēc pagodiniet Dievu savā miesā un garā, kas ir Dievs.

48. Salamana pamācības 10: 9:
9 Kas staigā taisni, tas noteikti staigā, bet, kurš izkropļo savus ceļus, tas tiks zināms.

49. Atklāsmes grāmata 3: 19:
19 Tik daudz, cik es mīlu, es pārmetu un pārmācu: esiet dedzīgi un nožēlojiet grēkus.

50. Baznīcas 7:14:
14 Labklājības dienā priecājieties, bet nelabvēlības dienā ņemiet vērā: Dievs arī ir nostādījis vienu pret otru, lai cilvēkam nekas neatrastos pēc viņa.

 

KTIKAI SKATIES TV KATRU DIENU LĪDZEKĻU TV YOUTUBE
ABONĒT NOW
Iepriekšējais rakstsTop 10 lūgšanas par mūsu bērnu nākotnes dzīvesbiedru
Nākamais raksts30 Bībeles panti par spēku
Mani sauc mācītājs Ikechukwu Chinedum, es esmu Dieva vīrs, kurš ir kaislīgs par Dieva kustību šajās pēdējās dienās. Es ticu, ka Dievs ir devis spēku katram ticīgajam ar dīvainu žēlastības kārtību, lai parādītu Svētā Gara spēku. Es uzskatu, ka nevienu kristieti nedrīkst apspiest velns, mums ir Spēks dzīvot un staigāt valdībā caur lūgšanām un Vārdu. Lai iegūtu papildinformāciju vai konsultācijas, varat sazināties ar mani pa e-pastu dailyprayerguide@gmail.com vai tērzēt ar mani WhatsApp un Telegram pa tālruni +2347032533703. Tāpat es labprāt uzaicināšu jūs pievienoties mūsu spēcīgajai 24 stundu lūgšanu grupai telegrammā. Noklikšķiniet uz šīs saites, lai pievienotos tūlīt, https://t.me/joinchat/RPiiPhlAYaXzRRscZ6vTXQ. Lai Dievs tevi svētī.

ATSTĀJ ATBILDI

Lūdzu, ievadiet savu komentāru!
Lūdzu, ievadiet savu vārdu šeit

Šī vietne izmanto Akismet, lai samazinātu surogātpastu. Uzziniet, kā tiek apstrādāts jūsu komentārs.